آزمون ارزیابی کسب و کار

Business Judgment Test

این آزمون ها مهارت شما را در تصمیم‌‌گیری‌های درست و ارزشمند در زمینه کسب و کار به چالش می‌کشد. با شرکت در این آزمون می‌توانید نقاط قوت و ضعف خود را پیدا کنید، نقاط قوت خود را در بیزینس خود برجسته و نقاط ضعف خود را برطرف کنید.

کلیک کن و خودت رو محک بزن

جوابش رو از ما بگیر

hero bg 3 www.readystudio.ir

دقت بالا

برای تعیین میزان صحت و دقت آزمون ،سوالات آن توسط گروه خِبره ما بررسی می‌شوند.

سوالات استاندارد

سوالات این آزمون توسط بهترین کارشناسان حوزه کسب و کار، طراحی شده است.

مقایسه نتایج

با استفاده ازنتایج این آزمون می‌توانید، مهارت خود را با جامعه آماری ما مقایسه کنید.

آزمون های سایه فر چیست؟

آزمون ارزیابی کسب و کار، توسط کارشناسان و متخصصان حوزه کسب و کار که در برترین شرکت‌های بین‌المللی فعالیت می‌کنند، طراحی شده است. سوالات و نتایج این آزمون منطبق بر آخرین مقالات مربوط به حوزه ارزیابی کسب و کار می‌باشد. سوالات این آزمون به نحوی طراحی شده‌اند تا با شبیه‌سازی موقعیت‌های کاری و چالش های شغلی موجود، همزمان مهارت تصمیم گیری افراد نیز سنجیده شود. این آزمون برای ارزیابی مهارت استفاده از ارزیابی کسب و کار طراحی شده است و شرکت‌ها، کارمندان و حتی خانواده ها می‌توانند از این تست مهارتی برای ارزیابی خودشان استفاده کنند . این آزمون نمونه مشابه داخلی ندارد و برای اولین بار توسط گروه طراحی تست های سایه فر توسعه داده شده است.

آزمون های کسب و کار

این آزمون‌ها هم برای نشان دادن مهارت‌ها و ارتقای سطح بیزینس شما پیشنهاد می‌شود

تست شخصیت

این آزمون مهارت کارگروهی شما را در ارتباطات، تطبیق پذیزی، حل تعارضات و اعتماد کردن به چالش می کشد. با شرکت در این آزمون می‌توانید نقاط قوت و ضعف خود را پیدا کنید، نقاط قوت خود را در رزومه برجسته و نقاط ضعف خود را برطرف کنید.

تست استعداد

این آزمون میزان ماندگاری شغلی افراد را در حوزه هایی مانند وفاداری ، رضایت شغلی و توسعه فردی مورد ارزیابی قرار می دهد. با شرکت در این آزمون می‌توانید نقاط قوت و ضعف خود را پیدا کنید، نقاط قوت خود را در رزومه

آزمون خودپنداره

این آزمون جهت ارزیابی قدرت تفکر انتقادی شما در چهار بخش استدلال قیاسی، تفسیر چیدمان‌ها، درک روابط علت و معلولی و شناخت مفروضات طراحی شده است. با شرکت در این آزمون می‌توانید نقاط قوت خود را در رزومه برجسته و نقاط ضعف

نظرات برخی از مشتریان

اراده آهنین های مؤسسه سایه فر